Naar de inhoud

Zo werkt de raad van toezicht (rvt)

De raad van bestuur bestuurt de stichting en de raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur doet wat het moet doen en daarbij de wet en interne regels naleeft. De raad van toezicht toetst o.a. of door het beleid van het bestuur de doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd. De raad betrekt daarin ook de algemene gang van zaken in de stichting, scholen en het onderwijsexpertisecentrum.

Rollen

De rvt vervult zijn toezichthoudende taak vanuit vier rollen:

 • raadgever en klankbord van het bestuur;
 • controleur van het bestuur (o.a. goedkeuren beleidsplan, begroting, jaarverslag);
 • werkgever van het bestuur (benoemen-beoordelen-belonen);
 • netwerker van de stichting (signaleren, doorverwijzen, aanspreekbaar zijn).

Werkwijze

Taak en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de wet, code goed bestuur primair onderwijs, de statuten en het bestuurs-en toezichtreglement van de stichting. De raad heeft een eigen toetsingskader geformuleerd, waarin staat hoe hij zijn toezichthoudende taak uitvoert in de praktijk.  

De raad houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de borging van de onderwijskwaliteit en de effectiviteit van het beleid. Daarnaast ziet de raad toe op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de stichting. Zoals de goedkeuring van het jaarverslag (w.o. jaarrekening), begroting, meerjarenbeleidsplan, invoering van belangrijke interne regelingen en fusie of samenwerking.

Het jaarprogramma van de raad omvat tenminste zes vergaderingen met de raad van bestuur en twee vergaderingen met de gmr. Daarnaast bezoekt een delegatie van de raad elk jaar de scholen en het expertisecentrum.

Commissies

De raad heeft drie commissies ingesteld die de raad adviseren:

 • Remuneratiecommissie (benoemen, beoordelen, bezoldigen en professionele ontwikkeling van bestuurders en leden van de raad)
 • Auditcommissie (financieel beheer en het risicobeheer van GSO)
 • Onderwijskwaliteitscommissie (bewaken, verbeteren en borgen onderwijskwaliteit).

De commissies bestaan uit leden van de raad. Taak en werkwijze van elke commissie staan beschreven in een commissiereglement.

Leden van de raad van toezicht

De raad bestaat uit een door de raad zelf vast te stellen aantal van minimaal vijf en maximaal zeven personen. Leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming voor vier jaar. Zij treden af volgens een vastgesteld rooster.  

De raad is zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en benoeming van zijn leden. Leden van de raad worden via een transparante, openbare procedure geworven. De raad is ook bevoegd tot het ontslaan en schorsen van leden van de raad van toezicht. Eén lid van de raad wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).

Evenwichtige en diverse samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad van toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de raad dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De raad draagt er zorg voor dat sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. Daarbij wordt o.a. gekeken naar onderwijsinhoudelijke, financiële, economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden van de leden.

Samenstelling raad van toezicht

 • B. (Bart) Bruyns — voorzitter
 • E.G.A. (Evelyn) Poortvliet — lid (gestopt per 1 april 2024)
 • G. (Rits) Verkerk — lid
 • G. (Gerrianne) Hazewinkel — lid
 • E.P. (Esther) Overweter — lid

De raad van toezicht is bereikbaar via het e-mailadres: info@gsonderwijs.nl

Zelfevaluatie en professionalisering

De raad is er verantwoordelijk voor dat in de raad van toezicht voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden om adequaat toezicht te kunnen houden. Elk lid van de raad draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling als toezichthouder. Elk lid van de raad laat zich hierop aanspreken door de overige leden van de raad. Leden van de raad trainen en scholen zich dan ook blijvend. Bijvoorbeeld door deelname aan interne en externe scholings- en trainingsprogramma’s of cursussen en door het bijhouden van publicaties op het vlak van toezicht. Elk jaar evalueert de raad zelf de kwaliteit van het intern toezicht dat hij uitoefent en de resultaten van zijn professionaliseringsactiviteiten. Op basis van de zelfevaluatie stelt de raad een eigen professionaliseringsagenda op en voert deze uit.

Verantwoording

De raad legt verantwoording af over zijn werkzaamheden in het toezichtverslag dat onderdeel is van jaarverslag van de stichting.

Onze visie op onderwijs Leer onze organisatie kennen Samenwerkingen waar we trots op zijn