Naar de inhoud

Onze organisatie

Gewoon Speciaal Onderwijs heeft als doel het oprichten, besturen en beheren van instellingen voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Midden-Nederland.

Daarnaast is het doel het oprichten en in stand houden van meerdere expertisecentra, gericht op de ondersteuning van instellingen en personen die onderwijs, zorg of ondersteuning bieden aan leerlingen met een orthopedagogische of orthodidactische hulpvraag.

Structuur

Gewoon Speciaal Onderwijs werkt met een raad van toezicht-model. In dit model zijn bestuur en toezicht gescheiden. Dat sluit aan bij de richtlijnen van de Code Goed Bestuur, die zijn ontwikkeld door de landelijke PO-Raad.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, en bewaakt de onderwijskwaliteit en continuïteit van de organisatie. De raad van bestuur geeft leiding aan de directeuren van de negen scholen, het onderwijsexpertisecentrum en het centraal bureau.

De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en een goede gang van zaken binnen hun eigen school.

Raad van bestuur

De heer R. (Rob) Damwijk
Mevrouw A. (Angela) Koot

Tot augustus 2024 is tevens
de heer J. (Jeroen) van den Berg
werkzaam als interim-bestuurder van GSO.

e-mail: info@gsonderwijs.nl
telefoon : 030 – 636 1530


Medezeggenschapsraad

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Gewoon Speciaal Onderwijs en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (mr), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) kijkt of het bestuur doet wat het moet doen volgens de wet en interne regels. De raad houdt toezicht op de borging van de onderwijskwaliteit en de effectiviteit van het beleid. Ook toetst het of de doelstelling van de stichting wordt gerealiseerd.

Besturingsfilosofie

Zelfstandigheid

Wij willen onze leerlingen leren zelfstandig te zijn. Op die manier kunnen zij later voor zichzelf zorgen en op eigen benen staan. Ook in de rest van de organisatie juichen we zelfstandigheid toe: we ondersteunen medewerkers en scholen waar mogelijk, toch opereert iedere school zelfstandig. Zo bieden we binnen de kaders vrijheid en flexibiliteit.

Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat directeuren en medewerkers de ruimte krijgen hun werk zelf in te richten. Zij weten wat het beste is voor hun leerlingen en de omgeving. Dat betekent dat onze bestuurders meer op afstand staan. Bij dit eigenaarschap spelen zelfreflectie en feedback een belangrijke rol.

Leer ons team kennen Kom bij ons werken

Geschiedenis

Per 1 januari 2020 zijn Stichting Gewoon Speciaal (SGS) en Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland / Berg en Bosch Onderwijs (BBO) op bestuurlijk niveau gefuseerd. Aan ouders en medewerkers is gevraagd mee te denken over de nieuwe naam die door de fusie zou ontstaan. In december 2020 is daarover een keuze gemaakt, en hebben we met trots de nieuwe naam van de stichting gepresenteerd: Gewoon Speciaal Onderwijs.

De besturen van Stichting Gewoon Speciaal en Berg en Bosch Onderwijs vormen nu samen de stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. De stichting heeft echter een fris nieuw logo en sinds januari 2022 een nieuwe website.

Strategisch beleid

In 2020 is eenmalig een beleidsplan voor twee jaar geschreven. Dit hebben we gedaan op basis van het fusierapport en de beleidsplannen van SGS en BBO uit het verleden. Het beleidsplan is een werkdocument dat dient als kader voor de plannen van de nieuwe organisatie. In 2021 hebben we een strategisch beleidsplan opgesteld voor 2022 tot en met 2026, waarmee we de toekomstplannen voor onze nieuwe organisatie hebben vastgelegd.

Klachten of misstanden

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding kunnen worden afgehandeld. Het heeft de voorkeur om problemen te bespreken op het niveau waar ze zich voordoen en met degene die het probleem (heeft) veroorzaakt. Indien dat vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend volgens onze klachtenregeling (te vinden onderaan deze pagina). Gewoon Speciaal Onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Stichting Onderwijsgeschillen.

De klokkenluidersregeling is van toepassing wanneer sprake is van een (gegrond vermoeden van een) misstand waardoor het maatschappelijk belang in het geding is. Denk hierbij aan schending van de wet, een gevaar voor aantasting van het milieu of een gevaar voor de veiligheid van personen of de volksgezondheid. De klokkenluidersregeling is onderaan deze pagina te vinden.

Vertrouwenspersonen

De gegevens van de interne vertrouwenspersoon van een school staan vermeld in de schoolgids van de school. Via de CED-groep zijn twee externe vertrouwenspersonen beschikbaar voor personeel en (ouders van) leerlingen van GSO:

Mevrouw S. de Vos en mevrouw A. Groen
e-mail: evp@cedgroep.nl
telefoon: 010 – 407 1599