Privacy

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacy protocol van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.† Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.†† U vindt het privacy protocol op de website van de school van uw kind(eren).†

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op de school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).†††

De leerling-gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.††

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.†††

Wij hebben met onze leveranciers, door middel van verwerkersovereenkomsten, duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling-gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.††

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacy protocol. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.††

Aan het begin van ieder schooljaar en bij tussentijdse inschrijving op de school van uw†kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur van de school van uw kind(eren).†††

Het is voor ouders niet toegestaan om foto's/video's te publiceren op sociale media of voor commerciŽle doeleinden te gebruiken. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes. De school kan dit niet verbieden, maar we vragen ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.††

Klik hier voor het privacyprotocol.