Naar de inhoud

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs en de daaronder ressorterende scholen. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens verwerkt de stichting met name voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het onderwijs of het volgen van de wet, verwerken we alleen met uw toestemming. Op elk moment kunt u wijzigen waarvoor u wel of geen toestemming geeft.

Welke gegevens gebruiken wij?

Gewoon Speciaal Onderwijs beschikt over informatie van u en uw kind zoals:

  • naam
  • (e-mail)adres
  • telefoonnummer(s)
  • nationaliteit
  • leerprestaties van uw kind
  • en soms ook medische informatie als dat nodig is.

Dit zijn persoonsgegevens van u en uw kind. In het handboek privacy van de stichting is nader beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens. Dit reglement is met instemming van de gmr vastgesteld. Met vragen over privacy kunt u terecht bij onze privacy officers via avg@gsonderwijs.nl

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. Deze gegevens, zoals cijfers en vorderingen, worden door leerkrachten en ondersteunend personeel geregistreerd. Daarnaast hebben wij ook gegevens nodig voor de organisatie van het onderwijs. De meeste van die gegevens ontvangen wij van u als ouder/verzorger van de leerling bij inschrijving op de school.

Het is soms noodzakelijk dat wij bijzondere persoonsgegevens registreren voor de juiste begeleiding van een leerling. Het gaat daarbij meestal om medische gegevens, zoals diagnoses van dyslexie of ADHD.

Waar slaan wij gegevens op?

De leerlingengegevens worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingenvolgsysteem (lvs). Dit programma is beveiligd en toegang tot leerlingengegevens is beperkt tot de medewerkers die direct betrokken zijn bij de begeleiding van uw kind. Het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang wij gegevens mogen en moeten bewaren staat in de wet als bewaartermijn. De bewaartermijn van gemaakte toetsen is bijvoorbeeld twee jaar na het beëindigen van het onderwijs op de school. Gegevens uit de leerlingenadministratie worden zeven jaar bewaard.

Wat delen wij met derden?

Soms zijn wij verplicht om gegevens te delen met andere organisaties zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts, het regionale samenwerkingsverband en de accountant.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Er wordt een beperkte set persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren bij het inloggen. Wij hebben met deze leveranciers, afspraken gemaakt over de gegevens die zij voor ons verwerken. De leverancier kan de leerlingengegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Wat zijn uw rechten?

De wet geeft u een aantal rechten over uw persoonsgegevens. Ouders en leerlingen kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten.

Recht op inzage

Dit betekent dat u altijd kunt vragen om de gegevens die wij van u en/of uw kind hebben, te bekijken. Wij hebben dan wel tijd nodig om deze gegevens voor u zichtbaar te maken.

Recht op rectificatie en aanvulling en recht op beperking van de verwerking

Daarnaast heeft u het recht te vragen om gegevens te verbeteren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van de school. Wij zorgen er dan voor dat deze gegevens overal worden aangepast. Als ouders ons vragen om gegevens te beperken of te wissen, kijkt de school eerst of dit kan. Wij moeten ons wel aan de wet houden. Soms schrijft de wet ons voor bepaalde informatie te bewaren.

Recht op dataportabiliteit

U kunt ook vragen om gegevens, over te dragen aan u of aan een organisatie.

Recht op een menselijke blik bij besluiten

Gewoon Speciaal Onderwijs neemt geen besluiten die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens over uw kind. Beslissingen worden nooit genomen zonder dat er een mens naar kijkt. Dit kan bijvoorbeeld de leerkracht, intern begeleider of zorgcoördinator zijn.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Als u vindt dat de school niet goed omgaat met uw informatie, dan kunt u dit bespreken met de directeur of locatieleider van de school. Komt u er niet uit, dan kunt u een bericht sturen naar de privacy officers van Gewoon Speciaal Onderwijs via privacy@gsonderwijs.nl. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming: mevr. A. de Bondt via a.debondt@goc-consultants.nl. Wanneer uw vraag of probleem niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Als u op de website van Gewoon Speciaal Onderwijs of de school kijkt, laat Google Analytics cookies achter. We kunnen nooit zien wie bepaalde informatie heeft bekeken. We gebruiken de cookies om statistieken te kunnen zien. De website en het Analytics-account zijn echter volledig ingesteld op geanonimiseerd gebruik. Dat betekent dat het bezoek op geen enkele manier kan worden herleid tot u of uw computer.

Contactgegevens

Contactgegevens stichting:

Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs   
Handboog 4
3994 AD Houten
T: 030-636 1530
E: info@gsonderwijs.nl

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming (extern):

Arnelieke de Bondt
GOC Consultants
a.debondt@goc-consultants.nl